Weekeleks wòrter (mistentèèds) op blad 3 vant Stadsnieuws en kòrt verhòltje van Et Schrèèfatteljee geplòtst. 

En òntal van onze leeje schrèève, onder deren èège òf ene faantezie naom, en klèèn verhòltje van zon 125 toe 130 wortjes. Et valt nie meej om tòch iet zinnegs te schrèève meej zo wèèneg wortjes. Mar dè kunneme wèl. Kèkt mar nòr de vurbiltjes hieronder. 


Et Òktooberfist

John van Krieken

Wanneer kunde iets en trediesie noeme? In München vierezet Oktoberfest sins 1810, dan pròtte oover en trediesie. In Tilburg wòrter zon fist naa vur de tiende keer gereegeld. Kundet dan al zôo noeme?

 

Den irste keer dèk de Tilburgsen opstoet zaag in 1967, waaret pas den dèrde keer dèttie dur de straote ging. Ondertusse hèddet netuurlek wèl oover en blèèvend iets. Ge moet dus èèreges begiene. Naa moetek wèl zègge dè de karneval al wèl bestond, mar allêeneg binneshèùs.

 

Ik kèn gin meense die tèùs al meejene vètlèère kòrte broek òf zon Beiers jurkske veul bier zaate te zèùpe. We zullenet oover tien jaor nògges bekèèke òffet en trediessie gewòrren is. Ondertusse vèèn ikket wèl bezunder dè dees nie öt Amerika is koome ooverwaaje, mar gewôon bè den Döts vendaon komt.08-10-2022


Verliefd mòkt sjeloers

Annemie de Waal

“Òch jè, karneval kan me nie zo boeje” zittie.

“Wè komde hier dan zuuke?”

“Dè komt umdèk verliefd zèè.”

“Gij op oewen aawer?”

“Tis fèètelek nie nòrmaol, kzè verliefd op daansmeriekes, die mèdjes meej die kòrte rökskes. Ak zie hoese dieje stòk omhôog gôoje èn wir opvange dan dènkek, vieteze mèn zôo mar èfkes vaast.”

“Giestere stonek hier meej onzen Bobbie. Ik stao mist te kwèèle asse ze gòn daanse. Toen ze klaor waare kêek êen mèdje mènne kaant èùt… ze kwaam stil laagend nòr mèn toe.

Ze ston vur me…kêek mèn aon…ze zakte dur der knieje…ik dierf nie te kèèke… gaose onzen Bob zitte aaje! Ze aajen onzen Bob meer dan mèn.”

 “Godjuu zèèk nòg sjeloers op menen èègen hond.”

 


05-11-2022


Warandelôop

Piet Looijaard

Veul doener meej om derèège te bewèèze. De longe öt oe lèèf lôope dur et Stadsbos van Tilburg.

 

Et liefste wilde winne netuurlek. Mar dan komder tòch wir aachter dètter meer meense zèèn die dè wille, èn die harder lôope dan gij. Nèt as bè de Tilburg Ten Miles ziede meense vurbè koome meej der tong op der schoene èn die oe ònkèèke asòf ze wille zègge: “Kunde gij et beeter?” Et verschil meej de Ten Miles is, dègge bè de Warandelôop den hille tèèd dur de schôone netuur lopt. Dees eevenemènt duurt drie daoge umdètter verschaaje kattegerieje zèn. Den êen òf aandere suupergetreende Keeniejaan zallet internasjenaole gedilte wir wèl winne. Asse vertrèkke kundet bekaanst al zien. Die maogere mènnekes, die wèèneg hèbbe meej te sjouwe, maoke de miste kaans.26-11-2022


Betòld pekeere

Fraans Kernillese

Waor kunde hier in de stad naa nòg legaol pekeere zonder dèttoe gèld kòst? Ge ziet dè gebied allêen mar groter wòrre. Ooveral ziede van die blaaw bòrde staon meej en grôote P èn en pinpas deronder aafgebild.

Wèttoe opvalt, in die betòld pekeer gebiede, dèt en hil stuk rusteger is in die straote. Et lèkt dègge fèfteg jaor trug in de tèèd zèèt. Gin autoos bumper òn bumper nèffe de kaajbaand, allêeneg hier èn daor êene van ene vergunninghaawer.

Zèède èùt dè gebied dan stònner wir rijje blik. Dus vur et ôog is die pekeerreegeling bist goed èn vur de geminte nòg beeter. Körvel èn den Bèsterd hant tevurre goed gereegeld, want daor kundet irste ketier vur niks staon.29-10-2022


Siendereklaos

Kitty Massuger

Et waar vurrege week half noovèmber, wè betêekende dèmme nòr de Piushaove kosse om dieje goejen hèllege meens öt Spanje in te haole. Umdèttie op den dèrtiende ònkwaam, et ongeluksgetal, hèbbeme tevurre ammel gedömd dèt goed zo gaon.

 

Tèùs in zen kestêel waaret en hèrs èn geens gelôop om de pèkskes schôon in te pakke vur alle kènder. Ok dees jaor gaotie meej zen pèrd oover et dak om de kedookes te koome brènge. De schuuntjes èn petoffelkes stòn wir klaor meej brôod èn peeje vur et pèrd èn nie te vergeete en kumke waoter. Bè de gruuntenboer zal wir veul vraog zèèn nòr peeje. Wij weete dèt nie ammel vur de peejstamp òf de snèrt is. Tis wèl te hoope dèttie dees jaor zen zeurpiete tèùs lòt!

 


19-11-2022


Tilburgs schrèève

Theo van Iersel

Om in onze schôone Tilburgse taol te praote, dè is vur enen grôoten hôop meense nòg wèl te doen. Mar asset moete schrèève, haoke de miste van hullie aaf. Want schrèève meej die stripkes, huudjes èn puntjes, mar ok de vòllegòrde van bepòlde lètters, daor moete wèl wè meer moejte vur doen.

Lèst in de kòllem van Stadsnieuws-reedakteur Ron oover Willem II, zaagek et zinnenke ‘GOALE maoke’ staon. Dès nie de goeje Tilburgse spèlling. Dè moet netuurlek zèèn ‘GOOLE maoke’.

 

Dörum vur Ron èn die aander meense die wè int Tilburgs wille schrèève isser en ‘vertaalservice’. Hèdde en wortje òf en zinneke dègge in de sjuuste Tilburgse spèlling wilt schrèève, stuurt dan en mêeltje nòr vertaalservice@tilburgsetaol.nl dan zörrege wij dègge dieje tèkst, op de goej menier geschreeve, trug krèègt.12-11-2022


Rondje LocHal

Wilma Robben

Ast oover ötgaon gao, kunde ooveral zat wòrre. Nie dèt dörum te doen is, want dieje tèèd hèk vort wèl gehad. Vur èlleke lèèvesfaoze isser op kuijerlèngte wèl en plèkske waordègge wè kunt saawele onder et genòt van en glòske ‘geestverrijkend vocht’. Zèllefs vur ons, leeje van Et Schrèèfatteljee. Zôo blèèveme pruuvend op de hogte van meugelekheeje hier in de buurt. We kunne gerust stèlle dè nò aflôop van onze mòndelekse schrèèfaovend in de LocHal, de eevallewaasies in en kroeg in de buurt hil goed ötpakke.
Waor zumme venaovend is op de klèp valle, dèmmer êene vatte op John zene gezondhèd?. Nie dèttie hil èèreg ziek is, en bietje ziek van de luije piek zôogezeej, mar in karrentèène zitte, zèède zôo zat.


22-10-2022


Rielèkse in de gròzzie

Daniëlle Sebregts

Tis te doen onder en suupermèrt van den Heyhoef.
Irst wieseket ok nie, mar agger komt dan ziedet venèèges. Kèkt marres schèùn nòr lings agge op de affeseertrap staot. Daor ziede tweej pekeerplòtse die speesjaol vur meese zèn, die nie öt dere waoge wille koome. Ze laotenem nie gèère allêen èn dörum kunneze dere vierwieler daor vaastlègge meej ene stèkker. Ze blèèvener dan nòg inzitten ôok. Tis tòch aoreg om nòr de suupermèrt te gaon èn dan nie öt te stappe. Wè zèn dè vur meese, meuge ze sewèèle nònnie nòr hèùs? Zon ze iet zien wè wij nie zien?

Dè ist. Ze gèùze nòr aander meese die die op-èn-neer gòn op diejen affeseertrap. Ze wòrre daor kaaj rielèkst van.


15-10-2022