ALLE STUKSKES HIERONDER


HÈBBEN IN DIEJE KRAANT GESTAON


ze stòn mistentèèds op et vèfde blad èn wie dèt geschreeven heej ziede ònt footooke dernòst

Stadsnieuws 13-04-2024

SCHÔON VURÈÙTZICHT

 

Zèmme ammòl wir gewènd òn de zoomertèèd: Dè uurke vurrèùt?

Saoves isset wir langer licht in oew kiet. Ge zörgt dèt bèùtelèève wir himmòl trug op òrde is in oewen hòf, veugeltjes die flèùten dur mekaore.

 

Tis en fèèt, tis lèntetèèd.

Meepesaant rèùme we ons kiet van boove nòr beneej dan mar op. De grôote vurjaorsschomaok, ge kèntem vaast wèl. Den hille zolder ènt schòp moeter òn geleuven èn trèkkeme leeg. We maoken ons klaor vurret goej dêel vant jaor. Èn die spullekes diege niemer nôodeg hèt, verkopt ze mar. Vòllegende mònd stao de maajmèrt tòch op de plènning. Dan kunde wir nuuw aaw spullekes kôopen om vòllegend jaor op te rèùme.

 

Mar dènkter om: april doe wèttie wil. Haawt oew pluu nòg mar èfkes bè oe.

 

 

Stadsnieuws 06-04-2024

Sommegte blèèven allêeneg

 

Ik hèb kaaj veul sòkke in men maand. Èn die zèn ammòl allêeneg. Weesjes, Remie’s, geschaaje. Tis vrèmd wètter gebeurd.


Irst zèn ze nòg saome. In mekaare gevouwen in de laoj. Dan ietwèt öt mekaare òn men voeten. Asse drêûg zèn gaoget goed. Mar dan koomet. Ze gòn de waas in èn dès en hil gevaorleke plèk vur sòkke. Ze raoken dòl, dur mekaare, de wèg kwèèt èn doen en Hans Klòkske, wèg sòkske! Intje dan. Die aander komt verfromfraaid öt et mesjien èn zuukt zene weederhèlft. Èn mar wòchte in die maand. Hil soms koomet nòg goed asser êene stòf laag te happen onder et bèd.


Mar mistentèèds ist gedaon èn issie vur aatij saome meej aandere sneuje kammeraoj. Der is veul leed in die maand.

 

Stadsnieuws 30-03-2024


AAJER

 

Dènkt òn oew aajer! Agge nèt as ik druk zèèt meej oe kènder, oe baon èn venalles èn nògwè, kopte oe paosaajer op tèèd. Nò en òntal jaoren doede dè op den autoomaat, wòrdeur ge sòmmegte jaore vergit dègge ze al in hèùs hèt.

 

Èn om naa te vurkoome dègge meej oew aajer nò paose kòmt, mèèneker goed òn te doen oe te wòrschaawe. Hèdde sjeklaade aajer; sjeklaade blèèft laank goed mar slao meej dees wèèreme zoomers wit èùt. Èn dè wilde nie, vòllegend jaor; dès asòf de poes erop stao.

 

Mar èèreger ist agge en jaor laoter gekleurde kiepenaajer teegekomt in oe linnekaast. Zowèl kleur as oodeur zèn dan himmòl aanders… èn dan hèkket nie allêeneg mir oover die aajer…

 

Stadsnieuws 23-03-2024

WAOTER

 

Kèèk, der is naa de aafgelôope mònde al zoveul waoter gevalle nie? Dè moet marres oover zèèn. Weeke, nèè nòg veul langer, heeget teegen de rèùte geklètterd. Ik zèèget spuugzat.


Twidde Kaomerleeje kunnen en wètsvurstèl maoke. Dè hiet et rèècht van ieniesjatief. Ik kènner intje die zenèège daor wèl stèrk vur wil maoke. En wèt dè Nederland wòrt aafgezaoge van Dötslaand èn Bèlgieje. Bè Hoek van Holland tweej slêepbôoten derveur èn wèg meej et rôod, wit èn blaaw nòr et zèùje. Gin rèège, gin sneuw èn ginne kaawe wènd mir. Boerekôol meej wèèreme wòrst van den Heema smòkt daor ok wèl hor.


Meense wè hèkker tòch enen heekel aon. Reegelmaoteg zèèknat tèùs. Ik zèè en zoomerkèènd. Ik wil zon, gin rèège. Ik wil wèèrmte, gin sneuw. Mene kèttingzaog leej al klaor.

 

Stadsnieuws 16-03-2024

PRAACHTEGE VERHAOLE VAN PIERRE VAN BEEK

 

Meense, et èèrfgoed zit in de lift! Agge gevuul hèt vur oewèège stad èn streek, isser niks schonder dannet leeze van verhaolen daoroover.

 

Den biste schrèèver is dan: Pierre van Beek.

Pierre schrêef tusse 1962 èn 1980 wèl 359 schilderaachtege verhaole in de kraant, wòrvan 150 verhaole oover Tilburg èn rèùm 200 oover Tilburg èn omstreeke. Hil afwisselend! Èn vur èlk wè wils!

 

Èn lòt die verhaole naa tòch ammòl oppet internèt staon! Graates èn vur niks!

Onderwèèrepe as: De Laaj, Den Hasselt, Mie Pieters, Broekhoove, Bèls Lèntje, Galgevèn, Den Buunder, Görep èn Rôovert, De Lindebôom, èn gao zôo mar deur……!

Agge en òntal verhaole geleezen hèt, begient dè fèène gevuul vanèèges te lèève!

 

Google: ‘Pierre van Beek’ èn kies: ‘Heemkundige Artikelen’.

DOEN HÈ! VENDAOG NÒG!

 

Stadsnieuws 09-03-2024

IK WIL OPGELAOJE WÒRRE

 

Ik zaat in mene luije stoel nòr de tilleviezie te kèèke. Kha goed gegeeten hier int verzörgingshèùs èn waar en bietje muug van den aafgelôopen dag. Ik waar wè slaopereg gewòrre.

Inêene heur ik iemes roepe: ‘Ik wil opgelaoje wòrre’. Ik schiet ooverènd, kêek rond wie dètter in men kaomer ha kunne koome, want ik ha tòch men deur goed op slòt gedaon dòchtek. Mar der waar niemes, dè waar vrèmd. Nògges wè rondgekeeke, mar kos niemes vèènen èn toen zèèk mar wir bè de tilleviezie gòn zitte.

 

Mar nò tien menuute heurek wir: ‘Ik wil opgelaoje wòrre’. Opnuut sloeg de schrik mèn om men hart, wie waar dè tòch?

Swèls dèk rond kêek, wieseket inêene.

Et batterijke van menen diegietaole lozzie gaaf aon dèt bekaanst leeg waar.

 

Stadsnieuws 02-03-2024

BISTENBOEL*


De kènderboerderij heej sins kòrt enen haos, die ha de koej gevange. Hoe? De nuuschierege kiepe waarener rap bè, mar liepe meepesaant as kiepe zonder kòp rond. Op den dam, et hèk waar wèg, botste ze bekaanst teegen et schaop, die aachter der inêene en hil kudde ha. Die mòkte wèl veul herrie, mar gaave wèèneg wol. In de waaj  liepen ok enen eezel, Au!  èn tweej pèèrde, en luuks, èn en wèèrkpèrd. Die moeste wèl vur de kèèr spanne. Dè waar dan ok et biste pèèrd van stal.

Lèste maaj waaret zôo hêet, dè de musse vant dak viele. Êene zwòluw kwaam op men haand zitte. De boerderijkat, in zen huukske,  mòkte zomar gèkke spronge om die aander voogels te vange.

Au, tjuu wir diezèllefde stêen.*Zuuk 14 spreekwoorde

èn ze stòn ammel hier beneeje op dees paagienaa

Stadsnieuws 24-02-2024

VRUUGER IN DE REESHOF …


Mene maot ha en hèùs gekòcht in de Reeshof. Himmel ònt ènd, bekaanst vurbè Gils. Nie veul laoter gaafie en fisje om zen hèùs op te wèèreme.

 

Umdèkkem gehollepe ha meej verhèùze, wiesek dèt en verèkkes ènd rijje waar. Ik zörregdener dan ok veur dèk rèùm op tèèd van hèùs ging, èn genogt bikkesemènt vur onderweege ha. Ok kontreleerden ik vur et zeekere de baandenspanning ènt olliepèèl van mene waoge.

 

Mar dur al dè nòkèèke, ging ik tòch de mist in, want ik reej veul te laot weg. Toen ik menèège bèm verontschuldegde dèk te laot waar, kêekie kwòzzie nòr zene lozzie. Ik waar rèùm en half uur te vruug!

Dè waar lomp van mèn! Want de Reeshof leej in en aandere tèèdzaone. Tisser aaltij en uur vruuger!

 

Stadsnieuws 17-02-2024

 

WÈ DEN BOER NIE KÈNT!

 

Dè gezègde kènt iederêen wèl. Mistegetije slaoget op vrèmd eete wègge op oew bòrd krèègt. Zonder dègge wit wèt is gao oe neus omhôog èn zègde hil nètjes ‘dè blief ik nie’.

 

Naa hèk en wèltje geleeje ene prèès gewonne meej ene reebus. En schôon kiesje meej verschaaje sorte teej. Êen vurt slaope, êen vurt wakker wòrre èn aander smaoke diek nòg nôot gepruuft ha. Dus hier waar mèn zèllefde gedaachte as van diejen boer. Vur mèn waaret zweefteej, ge wit wèl, die die alternetievelingen drinke.

 

Mèn is ok bègebròcht dègge gin eete òf drinke wèg meut gôoje, dus dees ok nie. Dès mar goed ôok. Ik moet zègge dè diejen boer deeze keer gin gelèèk ha. Khèb ze ammòl gepruuft ènt kiesje is tenòstenbaaj leeg.

 

 

Stadsnieuws 10-02-2024

FRIESCHE ELF STEDENTOCHT

 

Zoon Halbe vertèlde me oover zene paa Jeen van de Berg.

Vur de relaosie tusse Friese èn Brabantse schòtsers moete bè Anton Verhoeven öt Dussen zèèn. Ons paa zene dierèkte konkerènt.

1954:

Verhoeven mènt et bòrd FINISH te zien. Sprint èn mènt winnaor te zèèn. Mar hij ha nie gezien dètter ston: ¨FINISH over 500 meter¨. Jeen van de Berg wier irstes, Verhoeven vèfdes.

1956:

Verhoeven èn vier aander, schòtsen èèrm in èèrm, as irste saom oover de fienisj. Ze wòrre gediskwalliefieseerd. Meej ene kromme schòts fienisjt Van de Berg zèsdes.

1963:

Tis bar èn bôos. Verhoeven komt, sneuwblènd, te vallen èn wòrt êenèntwintegste. Reinier Paping wint de ¨Friesche tocht¨.

60 Jaor geleej is IJsclub Tilburg opgericht. Ireen Wüst wierer lid. Èn wòrt wèèreldberoemd.

 

Stadsnieuws 03-02-2024

 

MAAWE MEUDE MÈÈREGE

 

Tis den aord van de Krèùkezèèker, maawen oover alles èn nòg wè. Ist zus goed òf zôo fout, dan ist tòch aaltij aandersom òf nie waor. Et lèkt wèl dègge allêeneg mar in Krèùkestad meut woone, agge dè goed kunt. Gao oewèège mar nao, ge hèt aaltij wèl wè te miere.

 

Mar in dees daoge, de daoge vur de vaastetèèd, moete nie maawe. Dan moete fisten èn hil oe gezêever oover niks èn nòg wè, bewaore tòt laoter.

 

Ze hèbbenet dörum bè de karnevalsstichting goed bekeeke. Dur et mòttoo van dees jaor ist hille gemaaw van de Krèùkezèèkers die daoge nie vur Prins Jan 1e, mar wòrret durgeschoove nòr de geminte. Nò karneval is de prins gin baos mir, dan koomet tòch bè onzen börger terèèchte:MAAWE MEUDE MÈÈREGE

 

Stadsnieuws 20-01-2024


JANNEWAARIE

 

Wè moeteme naa tòch meej jannewaarie?

Et is en bietje en aorige mònd. Genoemd nòr Jaonus, den Romeinse gòd van et nuu begin. Den dieje meej tweej bakkese. Jannewaarie heej dan ôok tweej kaante. Et vuult ammòl en bietje kaol, nò de fistdaoge. Tòch, alles wir òn de kaant gerömd, dè vèènk naa ok wir nie verkeerd. Gij?

En nuu jaor meej schôon verötzichte, dès jannewaarie zeeker. Mar, et is nòg wèl vergimmes lang tòt de zoomer. Èn de mònd heej nòg 31 daogen ôok.

Meschient hèdde gij in jannewaarie iets fèèns om nòr öt te kèèke: ene verjòrdag òf zôo. Ik hèb niks bezunders dees mònd, daordeur hèk meschient wèl dè gevuul. Kdènk dèk me mar gedeisd haaw tòt feebrewaarie. Minder daogen èn en fisje. Nie dan?

 

Stadsnieuws 13-01-2024

POPPUPDISKOOTEEK

 

Teegesworreg popter venalles op. Winkels, rèsteraans, kèrsbôome. Ge kunnet zo gèk nie verzinne. Zomar vur oew neus, lètterlek hè. Springter swèls dèk dees zit te tikken inêene en plòtje op mene moonietòr meej en nuusbericht van de kraant. Dè Henk deròn komt, den irste störm van tweejduuzendvierentwinteg. Òch jè, dè witte dan wir, war.

Mar naa popter vòlgende week in de Koepelhal enen hillen diskooteek op. Zèlf zèèk nòg öt de tèèd van The Talk of the Town op den Heuvel. Èèreges moek nòg en muntje hèbbe.

 

Tjè.

 

Twinteg jaor geleeje wier The Talk gesloote mar op twinteg jannewaarie kunde wir de vloer op. Fèèn daansen op meziek van de jaore taageteg èn neegeteg. Tis mar te hoope dègge al en kòrtje hèt, want et is kats ötverkòcht.

 

Stadsnieuws 06-01-2024


DRIE KÔONINGE

 

Et ha wèl wè vruuger. Ge verkleede oewèège, mistal gewoon meej en aaw tòffelklêed èn ene teejdoek op oewe kòp. Ene lampiejon in oew haande èn dan koste langs de deuren om te gòn zinge: ‘Gif mèn ene nuuwen hoed’.

 

Mistal woejet kèrske in oewe lampiejon èùt èn agge pèch ha vlôog ie ok nògges in de fik. Mar ge blêeft zinge. Ge waart ok nie allêeneg, want hil veul kènder ginge zôo langs de deure.

Sund dèt zo zuutjesaon steeds minder is gewòrre, ge ziet bekaant ginne kôoning mir langs de deure gaon.

 

Teegesworreg houwe ze en stèrretòcht èn ze draogen en grôote stèr meej. Wèl meej zon lèdlèmpke, dè wèl, want dè waajt nie èùt òf vliegt nie in de fik.

Dès ok hil schôon, mar tòch…

 


Stadsnieuws 23-12-2023

ÈÈRM SCHAOP

 

Kèrstaovend, op den Heuvel lôope meense meejder kèrstinkôope gehòst vurbè. Et begient zachjes te sneuwe. Vanöt de kèrsstal zieget schaop dieje strôom meense wèl, mar ok wir nie. Ze is in gedaachte verzonke. Hier staose naa, zovèr van hèùs. Ze mist der femielie, diese gienderwèèd moes aachterlaote.

 

Gelukkeg dèsse onderdak heej gevonde in deeze wèèrme stal. En traon biggelt oover der wange. Meer traone koomen èn versmèlten in de kleuren blauw èn gèèl, nie allêeneg de kleure van derèège laand, mar ok van dees gaastvrije stad. Dè kan tòch zeeker gin toeval zèèn. Hier in Tilburg kan ze wir vrij òjeme.

 

Int licht van de lantèèrepaol ziese en döfke nirstrèèke oppet dak van de kèrsstal. Hasse naa en palmtèkske in dere snaovel?

 

Stadsnieuws 25-11-2023

AOREGE DINGER

 

Hèdde die weuw meej dere lantèèren al gezien bèt hèkwèèrk vur de begraofplòts òn de Berdaosewèg? Ze heej nòg nèt nie der houtere pak aon. Ze wittoe te oovertèùge, agge de 'Ghost tours Tilburg' meejlopt, dètter vruuger aorege dinger gebeurd zèn.

Agge dè doet, wè nòg kan tòt feebrewaarie, lopte langs lookaasies meej ene zwarte raand.

 

Zôo ok den Heuvel. Stonneme hier en paor daoge geleeje nòg bier in onze stròt te gieten èn te wòchte tòt de nuuwe prins bekènd wier gemòkt; en paor euwe geleeje gingeter wèt aanders òn toe meej eevenemènte. Vruuger stonne ze hier te louwe nòr ene galg waor meense diet begaojt han, rondgedraajd wieren meej ene stròp.

Begaoje doede naa mar wè meeterkes vèdderop meej veul meer aambiejaans as euwe trug.

 

 

Stadsnieuws 09-12-2023

MARIETJE

 

Gebooren èn getooge Tilburgers kènne der ammòl, Marietje Kessels. Moeders vertèllen al 120 jaor heur verhaol deur òn der dòchters. Om ze te wòrschaawe, te zörge dèsse vur derèègen opkoome. Èn dè hullie nie ooverkomt wètter meej Marietje is gebeurd. Rèùm 120 jaor geleeje, mar sund genog nòg aaltij aktewêel.

Et goeie wètter öt vurtgekoomen is, is dètter en hil proojèkt gemòkt is vur Tilburgse kènder, om ze ammòl weerbaorder te maoke.

 

Deeze week begos ok mèn klas dermeej, dus ik vertèlde Marietjes lèèveslôop. De kènder hingen òn mèn lippen èn ik zaag et respèkt vur Marietje in der ôoge.

Wir en ginneraasie die zèlf hoopelek en hôop leed bespaord blèèft èn die de herinnering òn Marietje lèèvend haawt.

Opdè we der nie zulle vergeete.

 

 

Stadsnieuws 26-08-2023

 

DEN BAAND MEEJ MÈN WÈÈRKPÈRD

 

Mèn irste liefde waar mèn wèèrkpèrd. Iedre dag akker op klom genôotek. Meej en speesjaol duukske vrêef ikkem schôon, behalleve meej kaoj weer, dan hak gin zin. Niemes mochter òn koome. Wè!... Ak enen heekel òn oe ha dan mochter nònnie nòr kèèke. Jaoren hakker plezier van èn ik kwaamer ooveral meej. Mèn wèèrkpèrd, zon stoere oomaafiets, öt de dèrteger jaore. Kèèrsrèècht zaatek opt zaol èn stampte teegen de wènd in.

 

Wèn verschil meej teegesworreg. Naa rijje de jong op zon fiets meej enen blaawe vurbaand. Zon onpesôonlek huurgeval. Ze hèbbener gin gevuul bè, ooveral wòrre ze nirgekwakt èn nò drie jaor aafgeschreeve.

Vur € 75,- per mònd heej dè bedrèèf naa ok fietse meej versnèllingen èn illektrieke mooter.

Daor krèède tòch nôot enen baand meej.

 


 

Stadsnieuws 02-03-2024

DEES ZÈN DE 14 SPREEKWOORDE


1      Ge wit nie hoe en koej enen haos vangt

2      As de kiepe derbè zèèn

3      As en kiep zonder kòp rondlôope

4      Et hèk is van den dam

5      Asser êen schaop oover den dam is, vòllegener meer

6      Veul gekwèèk (geschreeuw) èn wèèneg wol

7      Ge hèt luukse pèèrden èn wèèrekpèèrde

8      Et pèrd nie aachter de waoge spanne

9      Et biste pèèrd van stal zèèn

10     Tis zo hêet dè de musse vant dak valle

11     Beeter êene voogel in de haand as tien in de lucht

12     Êene zwòluw mòkt nòg gin zoomer

13     En kat int nauw mòkt aorege spronge

14     Enen eezel stot zenèège nie tweej keeren òn dezèllefde stêen

        (den deeze wèl)